Saturday, January 31, 2009

Utdrag ur KD:s partiledartal I Örebro jan 09, del 3 - Nytt kristdemokratiskt energipaket

” 1.) Vi accepterar att lagens förbud mot att bygga nya reaktorer tas bort. Tillåt att dagens 10 reaktorer ersätts med 10 nya. 2.) Förnyelsebar energi kommer att få en allt viktigare roll. Elcertifikatsystemet, behöver vidareutvecklas och om möjligt inkludera fler länder. Fördubbla planeringsmålet för vindkraft till 20 TWh till år 2020. Fortsätt satsningarna på fjärrvärme och kraftvärme. 3.) Stimulera energieffektivisering. Det finns en potential på 50 TWh per år, varav nästan hälften i bostads- och fastighetssektorn.

4.) Vi vill ytterligare stimulera forskning, utveckling och uppbyggnad av teknik med stor potential. Här finns solenergi och vågenergi. 5.) Sverige bör kunna bli en exportör av klimateffektiv el. Det behöver bli enklare att ansluta nya, också småskaliga anläggningar till det svenska nätet. Europas elnät behöver integreras bättre. 6. ) En sammanhållen energipolitik måste naturligtvis innehålla ett bredare grepp än bara elproduktionen. Transporterna står för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Vi måste inom EU-området bland annat genom skärpta avgaskrav höja ambitionerna för att få ned utsläppen från fordonsparken. Forskning och utveckling behövs för att möjliggöra en satsning på eldrivna fordon och biobränslen som uppfyller EU:s hållbarhetskriterier. Järnvägssystemet måste givetvis byggas ut, Detta paket öppnar möjligheterna för Kristdemokraterna att positivt bidra till en långsiktig energipolitik. En långsiktighet som helst bör gå över blockgränserna.”

0 Comments:

Post a Comment

<< Home